MHM Sverige

ALLT DU BEHÖVER VETA OM MHM

MILJÖ OCH HÄLSA


Massiv-Holz-Mauer ® (massivträväggar) består av torkat barrvirke sammanfogat med räfflade spikar av återvunnen aluminium. Virket kräver varken lim eller kemisk behandling för att skapa en fast, ånggenomtränglig vägg.


Den massiva träväggen är tillverkad av obehandlat trä rakt igenom. Helt enkelt bara naturligt trä. Den fullständiga frånvaron av lim, folier och andra kemikalier gör att det inte frigörs främmande ämnen som skapar ett hälsosamt bostadsutrymme. Alla boende i MHM massivträhus upplever också det hälsosamma levnadsklimatet.


Lim och folier är aldrig riktigt diffusionsöppna. Då avbryts den naturliga transportvägen för fukt och inomhusklimatet påverkas negativt. Detta undviks av den helt diffusionsöppna MHM massivträväggar.


I massiva trähus är klimatet självreglerande. Den massiva träväggen ”andas” och kan absorbera, lagra och släppa ut fukt i form av ånga. Träkonstruktionen kan både ta upp fukt och släppa ut den om luften är för torr. Desto större trä massa desto bättre.

Vägg av massivt trä är rätt lösning. Eftersom trä har en positiv effekt på människors välbefinnande och deras immunförsvar. (Källor: Augustin och Fell. 2015. Wood as a Restorative Material in Healthcare Environments; Aslaksen, Bringslimark och Nyrud. 2012).


Redan från dag ett behöver du inte oroa dig för kondens eller mögel. Till skillnad från murade väggar eller liknande byggmaterial är MHM väggar redan värmetorkade till cirka 15% +/- 3% restfuktighet och är dessutom helt diffusionsöppen.


Tack vare den monolitiska strukturen kan den massiva träväggen eliminera upp till 95% av elektromagnetiska vågor och högfrekvent strålning, tex mobiltelefoner. Expertutlåtande av prof. Dipl.-Ing. Pauli vid universitetet i Bundeswehr i München, HF, mikrovågs- och radarteknik, demonstrerar egenskaperna hos den speciella konstruktionen av MHM.


Den fasta konstruktionen av diffusionsöppen vägg gör att det inte behövs isolering med syntetiska material, folier eller ångbarriärer. Vid ett lambdavärde på 0,094 W/Mk (mätning med MFPA Leipzig) når varianten med 34 cm ett U-värde på 0,26 W/m2K. Om en träfiberisolering på 10 cm används på utsidan sjunker U-värdet till 0,17 W/m2K. (passivhus är möjliga utan problem).


Den fasta konstruktionen av en diffusionsöppen massivträvägg eliminerar behovet av syntetiska isoleringsmaterial, folier och ångbarriärer. Vid ett lambdavärde på 0,094 W/mK (mätt med MFPA Leipzig) uppnår en 34 cm tjock variant en U-värde på 0,26 W/m²K. Om en träfiberisolering på 10 cm används på utsidan sjunker U-värdet till 0,16 W/m²K. Detta möjliggör byggande av passivhus utan problem.


MHM-systemet har bevisad brandsäkerhet. Det är mer hållbart än byggnader med stålbalkar, armerad betong eller murade konstruktioner. Redan med en tjocklek på 20,5 cm uppnår MHM-systemet brandskyddsklass F 90 B enligt mätningar utförda av MFPA Leipzig.


Under hela sin användningstid lagrar en träprodukt ungefär 0,9 ton atmosfärisk koldioxid per kubikmeter träprodukt, vilket motsvarar cirka 1,8 ton per ton träprodukter. Kolinnehållet i träprodukten utgör ungefär hälften av dess massa. Denna lagringseffekt kvarstår så länge träprodukten används. Det är därför särskilt fördelaktigt att använda trä i betydande mängder för långvariga produkter som byggnadsstommar.

TEKNIK


ISOLERINGSVÄRDE

MHM kännetecknas av sitt anmärkningsvärt höga isoleringsvärde. Detta uppnås genom att brädorna spåras med många små spår som bildar en luftkudde. Det bildade luftlagret i den färdiga väggen ger cirka 30% bättre isolering jämfört med en ren massiv trävägg! Brädorna är också utrustade med en 3 mm lateral låsanordning som säkerställer en exakt passform och ger extra styrka.

U-värdet för en 20,5 cm vägg med 10 cm träfiberisolering är 0,22 W/m²K, medan U-värdet för en massivvägg på 34 cm med 10 cm träfiberisolering är 0,17 W/m²K.


DIMENSIONELL STABILITET

Träets längsgående expansionskoefficient är 8,0 * 10⁻⁶/°K, vilket innebär att dimensionella förändringar är inte mätbara med vanliga byggmätningsinstrument på arbetsplatsen. Träets bulkdensitet är cirka 480 kg/m³.


TORKNING

Teknisk torkning av trä genomförs i slutna torkkammare där luftkonditioneringsutrustning kontrollerar förhållandena. Detta möjliggör en snabb och exakt avlägsnande av fukt från träet. För att uppnå en fuktighet på 15% fuktas träet i dessa kamrar vid en temperatur mellan 70 och 85 °C under minst 8 timmar. Genom denna torkningsmetod kan organiska komponenter avlägsnas från träet, vilket minskar risken för angrepp från träskadeinsekter och svampar. Detta garanterar att träet uppnår önskad hållfasthet utan att kemikalier behöver användas. Spån som genereras under bearbetningen av virket återvinns för torkningsändamål.


TERMISK TRÖGHET

Träets porösa struktur ger en låg värmeledningsförmåga för granträ, med en termisk ledningsförmåga på λ = 0,16 W/(m*K). Genom att använda flerskiktad konstruktion kan luftvolymen ökas och därmed minska värmeledningsförmågan. Trä har också en hög termisk tröghet, specifik värmekapacitet (cp) enligt EN ISO 10456, på 1600 J/(kg K). Detta är kopplat till den betydande densiteten på 480 kg/m³.

Material med hög värmekapacitet, som trä, hjälper till att optimera energiförbrukningen genom att absorbera solvärme under dagen och använda denna energi för att "värma" bostadsutrymmet under en längre tid. Det kan också förhindra värmeförluster från uppvärmningssystemet.

Träets användning som solenergiackumulator kan implementeras genom både interna och externa komponenter.

Trä representerar en utmärkt lösning i detta avseende, eftersom det har en hög specifik termisk kapacitet. Detta innebär att trots goda isoleringsegenskaper kan Massiv-Holz-Mauer®-strukturer och träbaserade takelement ackumulera och lagra stora mängder solvärme.

Under sommaren bidrar dessa egenskaper till att förhindra överhettning av byggnadens interiör under soliga dagar. Istället fördröjs överhettningen i rummen i flera timmar.

MHM-byggnadselement kan ha en förskjutning av värmepåverkan på över 12 timmar. Det innebär att den energi som ackumuleras under dagen inte börjar värma upp inomhusmiljön förrän på natten, vilket skapar en stabil inomhusatmosfär även vid stora variationer i utomhustemperaturen.

Viktigt: Oavsett vilken typ av övriga konstruktionskomponenter som används är effektiv skuggning av fönsterområden alltid viktigt. Termisk isolering bör vara λ = 0,094 W/(m*K).

Uppvärmning och kylning av en byggnad är vanligtvis de största kostnaderna för drift.


LUFTTÄTHET

Lufttätheten i det yttre skalet spelar en avgörande roll för byggnadens isoleringsförmåga. Om ersättningshastigheten är för hög förloras energi kontinuerligt under vintern, medan byggnaden ständigt värms upp under sommaren. Enligt gällande lagstiftning måste byggnader med ventilationssystem uppnå en n50-luftväxlingshastighet, vilket motsvarar antalet luftväxlingar per timme vid 50Pa positivt/negativt tryck, på 1,5 luftförändringar per timme (ac/h). För ett hus utan ventilationssystem är en luftväxlingshastighet upp till n50 = 3 ac/h tillåten. I detta fall sker luftutbytet genom byggnadsskalet då det saknas ett ventilationsystem, vilket innebär att mer utomhusluft kan tränga in i byggnaden.

Eftersom Massiv-Holz-Mauer® erbjuder tillräckligt motstånd mot luftgenomträngning är det normalt bara nödvändigt att täta väggändarna med träfog och tejpa över väggfogarna på elementen på båda sidor. Alla anslutningar till fönster, dörrar, tak, fundament och andra öppningar måste utföras noggrant och anpassas till väggkonstruktionen. Vid särskilt krävande krav på lufttäthet, såsom i passivhus eller lågenergihus, bör Massiv-Holz-Mauer® kompletteras med ytterligare ett tätningsskikt (som andas och anpassas på utsidan av väggen). Det finns detaljerade lösningar i avsnitt 14 som ger förslag på korrekt placering av tätningsskiktet i sådana fall.

En avgörande faktor för att uppnå önskad lufttäthet är korrekt teknisk planering och utförande, inklusive val av lämpliga tätåtgärder på rätt platser, samt att tätningarna inte skadas av efterföljande arbete. Det rekommenderas att utföra ett lufttäthetstest (fläktdörrtest) när byggnadsskalet är färdigt. På så sätt kan eventuella brister eller skador i det lufttäta skiktet upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.


AKUSTISK ISOLERING

MHM:s byggsystem erbjuder utmärkt ljudisolering både mot externt och internt buller. Det höga massiva träets grundvikt och den lagerliknande strukturen fungerar som dämpningsfjädrar, vilket resulterar i goda ljudvärden. Invånarna uppskattar de utmärkta ljudisoleringsegenskaperna hos MHM-väggen.

Ljudisolering är en viktig faktor för kvaliteten på bostads- och arbetsutrymmen i byggnader. De minimikrav som gäller för byggnader definieras i relevanta nationella standarder. Det är viktigt att utvecklare och entreprenörer kommer överens om ljudisoleringen som ska uppnås i varje enskilt fall, inklusive för bostäder med gemensam användning. När det gäller takets ljudisolering är det lämpligt att sträva efter högre specifikationer.

Planering och utförande bör ta hänsyn inte bara till direkt ljudöverföring genom strukturella komponenter, utan också till ljudöverföringsvägar genom angränsande komponenter och strukturer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt planering och utförande av strukturella komponenter vid korsningar och öppningar, eftersom efterföljande korrigering av ljudisolationsproblem vanligtvis är komplex och kostsam.


INVÄNDIG OCH UTVÄNDIG YTA

MHM-väggarna har obehandlat granträ synligt på både insidan och utsidan. Standardutförandet är sågad yta på båda sidor och hyvlad yta på ena sidan (tillvall).
De yttre och inre plankorna är alltid spikade vertikalt (tekniskt konstruktionsdetalj).

För invändiga ytor finns möjligheten till särskilt urval av trä, och olika metoder för väggmålning kan användas på råträytan. Alternativt kan Fermacell eller gipsskivor skruvas direkt på väggen för att ge en slät gipsad yta. En lera thret (lerputs) kan också användas för invändiga ytor.

När det gäller de yttre ytorna kan olika isoleringsmaterial som spånskiva och mineralull användas. Träbeklädnad av sibirisk lärk eller keramisk beklädnad är också möjliga alternativ för att ge en estetiskt tilltalande yta på utsidan. För diffusionsöppna konstruktioner kan även en utomhusretched användas.

Det finns alltså olika alternativ och möjligheter för både invändiga och utvändiga ytor i MHM-väggarna, vilket ger flexibilitet i design och finish enligt preferenser och krav.


VÄGGPARAMETRAR

MHM-väggarna finns i olika tjocklekar för både innerväggar och ytterväggar.

För innerväggar är de tillgängliga tjocklekarna: 115 mm och 160 mm.

För ytterväggar finns det tjocklekar: 205 mm, 250 mm, 295 mm och 340 mm.

Dessa olika tjocklekar möjliggör anpassning efter specifika krav och önskad isoleringsnivå.

Maximala mått för MHM-väggarna är 5950 mm i längd och 2950 mm i bredd. Detta ger flexibilitet vid installation och anpassning till olika byggnadsdimensioner.

Väggarna kan spåras för installationer som kan vara så små som 16 mm, vilket gör det möjligt att enkelt installera el- och VVS-system.

Motståndet mot strukturer under belastning beror på val och placering av hål samt avstånd för potentiella förstärkningar. Statiska beräkningar är avgörande för att bestämma rätt dimensioner och förstärkningar för att uppnå önskad stabilitet och  belastningskapacitet.

Värmeledningskoefficienten för MHM-väggarna är λ = 0,094 W / (m * K), vilket är ett mått på väggarnas förmåga att leda värme. Denna koefficient har fastställts genom mätningar utförda av MFPA Leipzig GmbH och indikerar god isoleringsförmåga hos MHM-väggarna.


TRÄ:

Kvalitet: C16 eller högre, vilket innebär att träet uppfyller specifika krav på hållfasthet och egenskaper.

Klassificering: Klass II eller högre, vilket indikerar att träet har god hållbarhet och resistens mot fukt och skadedjur.

Träslag: Europeisk gran eller motsvarande barrträd används för tillverkning av MHM-väggarna.

Slitsbrädor: För att förbättra värmeisoleringsparametrarna används ensidig hyvlade slitsbrädor. Dessa brädor har en tjocklek på 23 ± 2 mm och en bredd på 140-260 mm.

Luftfuktighet: Träet har en luftfuktighet på 15 ± 3% enligt standarden EN 13183-2. Detta indikerar att träet har genomgått teknisk torkning för att uppnå rätt fuktighetsnivå.

ALUMINIUMSPIK:

Material: Spiken är tillverkade av återvunnen aluminium.

Mått: Spiken har en längd på cirka 50 mm och en diameter på cirka 2,5 mm (± 2,5 x 50 mm).

Draghållfasthet/lastkapacitet: Spiken har en draghållfasthet eller lastkapacitet på 485 N.

Minsta kombination: För att säkerställa tillräcklig styrka används minst 3 lager av brädor och spik för att förankra och fästa träelementen i MHM-väggarna.


PRODUKTION


Tillverkningsprocessen

Från konstruktionsplanen till den färdiga fasta träväggen

Grundmaterialet för MHM®-väggar är sidobrädor från sågverket. Väggar tillverkas med hjälp av en speciellt utvecklad anläggning kallad MHM produktionslinje.

Sidobrädor, från virkestillverkningen, utgör basmaterialet för väggarna. Det är noterbart att det som tidigare ansågs vara spill nu har ett eget värde, eftersom dessa sidobrädor utgör råmaterialet för MHM®-väggarna. Detta är verkligen "upcycling" på riktigt. 

Läs mer på SvensktTrä.


Konstruktionen utförs med hjälp av 3D CAD-programvara.

Med hjälp av byggplaner som utarbetats av arkitekter, konstruktörer eller planerare kan MHM-tillverkaren producera väggelement som styrs av CNC (Computer Numerical Control) på ett extremt exakt sätt. Toleransen är inte mer än +/- 2 mm.
Rörledningar, dörr- och fönsteröppningar, installationskanaler osv. skärs eller fräses noggrant ut. Genom att använda datorstyrd tillverkning (CAM) uppnås hög precision i enlighet med 3D CAD-planering, vilket gör det enklare att sedan montera väggarna på byggplatsen.


De tre stegen i produktionsprocessen:


I det första steget bearbetas de torkade brädorna för att bilda ett stående luftlager i den färdiga väggen. Detta resulterar i ett bättre isoleringsvärde än om det enbart skulle vara massivt trä. Dessutom fräses en 3 mm laterell rabbetfog för att säkerställa en noggrann passform och ge extra styrka. Alla brädor är slumpmässigt valda och har en tjocklek på 24 mm.


I andra etappen producerar "väggmästaren" råmurelement från de profilerade brädorna som varierar i storlek från 2 m x 2 m till 3,25 m x 6 m och i tjocklekar från 11,5 cm till 34 cm. I dessa element pressas brädorna tvärs (längs och tvärs) och förbundas med aluminiumspik lager för lager. Varje tvärgående skärning är förbunden med två spik som placeras så långt ifrån varandra som möjligt (diagonalt). Detta garanterar högsta möjliga stabilitet.


Efter presssteget flyttas det råa väggelementet till CNC-panelskärmaskinen där elementet bearbetas i ett tredje steg. Här skärs nödvändiga dörröppningar och fönsteröppningar. Borrhål för lyftanordningar, spår och utrymmen för värmesystem, sanitära installationer samt eluttag och andra installationsförberedelser fräsas i elementet med hjälp av datorstyrda verktyg.


Tätning och leverans:

Med vår utvecklade "träbruk", som består av vax, solrosolja och sågspån, kan alla ytor beläggas om en kund önskar det. Detta gör att alla element blir vattenavvisande under transport och montering. Dessutom förseglar träbruk fogarna mellan de enskilda elementen.


Efter dessa steg är MHM stomme redo att levereras till din byggarbetsplats! Tack.

VÅR PROCESS

01.


Offertförfrågan


Beställaren tar kontakt med MHM Sverige och presenterar sina önskemål, visar egna skisser/ritningar. En offert baserad på kundens önskemål presenteras.

02.


Avtal


MHM Sverige upprättar ett avtal som undertecknas av beställaren. Avtalet innehåller en leveranstidsplan för leveranserna till byggplatsen.

03.


Produktion


Ett noggrant produktionsunderlag skapas av MHM Sverige.Underlaget kontrolleras tillsammans med beställaren.Produktionen påbörjas i fabriken.

04.


Leverans


Transporten beställs av MHM Sverige och planeras noggrant tillsammans med beställaren.


KONTAKTA OSS NU FÖR EN GRATIS OFFERT PÅ DITT PROJEKT